INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Informace o ceně právní služby, která má být spotřebiteli poskytnuta, či způsob jejího určení, je ještě před zahájením poskytování služeb spotřebiteli sdělena, a to vždy takovým způsobem, aby se spotřebitel mohl rozhodnout před započetím jejich poskytování, zda má o právní službu zájem. Informace o ceně za poskytnuté právní služby je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování právních služeb spotřebiteli. Ta je ze strany advokáta se spotřebitelem uzavírá před samotným zahájením poskytování právních služeb. Výše odměny je kalkulována na základě individuální dohody se spotřebitelem, a to s ohledem na časovou, jazykovou i odbornou náročnost a hodnotu daného případu spotřebitele. Odměna advokáta může být dle ujednání se spotřebitelem dohodnuta jako odměna hodinová, odměna paušální či podílová nebo odměna pevnou částkou za konkrétní právní jednání. K odměně je připočtena DPH v zákonné výši, v případech, kdy je advokát plátcem této daně.

Hodinová odměna je částka za započetí každé jednotlivé hodiny poskytovaných právních služeb.

Paušální odměna je odměnou za opakující se poskytování právní služby s časovým omezením a v něm určeným počtem úkonů nebo hodin v období jednoho měsíce, a to dle domluvy s klientem.

Podílovou odměnu lze sjednat dle výsledku soudního sporu nebo vymožené částky.

Pevná odměna je odměna za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

Odměna může být ujednána dle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby.

Ve výše uvedených případech jsou ceny za poskytnuté právní služby vždy stanovovány s ohledem na vyhlášku č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif ) a vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazba za zastupování advokátem v občanskoprávním řízení, které pak stanoví výši tzv. mimosmluvní odměny.

V případě, že není sjednána s klientem smluvní odměna je vždy při stanovení hodnoty právní služby použita vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif) v aktuálním znění.

Vyúčtování poskytnutých služeb spotřebiteli provádí advokát zpravidla jednou měsíčně (do dvacátého dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byly právní služby poskytnuty). Vystavené faktury advokáta vůči spotřebiteli jsou splatné ke dni uvedenému na faktuře, není-li sjednáno jinak, pak za 15 dní od doručení příslušné faktury spotřebiteli. Spotřebitel je oprávněn smlouvu s advokátem kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V případě využití možnosti vypovědět smlouvu ze strany kterékoliv smluvní strany činí výpovědní doba jeden měsíc a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, v případě pochybností se za den doručení považuje třetí den od odeslání výpovědi.

Česká advokátní komora (www.cak.cz) byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast případných sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

Contact
K O C I A N O V A
law firm
Kaiserstejn Palace
Malostranske nam. 23
CZ - 118 00 Prague 1 Czech Republic

Tel: +420-257533359
Fax: +420-257531902
Cell: +420-606601906

e-mail: info@kocianova-law.cz
www.kocianova-law.cz, www.kocianova.eu